Κεντρική arrow Ειδήσεις arrow Επιστολή Διαμαρτυρίας
Επιλογη Γλωσσας
Επιλογες
Κεντρική
Ειδήσεις
Ξενάγηση
Διαδρομές
Πολιτισμός
Σύνδεσμοι
Αναζήτηση
Επικοινωνία

 

 
Επιστολή Διαμαρτυρίας Εκτύπωση E-mail

Κωνσταντίνου Μπενεχούτσου του Θεοχάρη, Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου του Τοπικού Διαμερίσματος Σάγκα του Δήμου Μαντινείας

ΠΡΟΣ

Τον κ. Νίκο Αγγελόπουλο, Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. κ. Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
2. κ. Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.


     Κύριε Γενικέ,

     Λυπούμαστε ειλικρινά που αναγκαζόμαστε να επικοινωνούμε μαζί σας μόνο εγγράφως, παρά το γεγονός ότι κατά την ανάληψη των καθηκόντων σας μας είχατε διαβεβαιώσει ότι θα εξετάζατε το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο σας ενημερώσαμε και θα μας καλούσατε για την εξεύρεση λύσης.
     Σε συνέχεια λοιπόν της από 28-2-2008 επιστολής μας και όσων σε αυτήν αναφέραμε, αιτούμενοι ταυτόχρονα την άμεση συνάντηση μαζί σας, της οποίας δυστυχώς δεν είχαμε την ευκαιρία να τύχουμε μέχρι σήμερα, έχουμε να σας επισημάνουμε τα παρακάτω.
     Με βάση την κείμενη νομοθεσία, ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχετε την αυξημένη νομική υποχρέωση για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων εντός των ορίων της.
     Η νομική αυτή υποχρέωση πηγάζει από τις διατάξεις του ν. 3199/2003, ο οποίος ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την οδηγία 2000/60 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την οποία το νερό είναι φυσικός πόρος, δηλαδή οικολογικό αγαθό και όχι ένα εμπορικό προϊόν και αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται. Προκειμένου δε η προστασία αυτή να καταστεί εφικτή, η διαχείριση των υδατικών πόρων θα πρέπει να είναι βιώσιμη και να γίνεται σε επίπεδο λεκάνης απορροής του ποταμού. Βασικό εργαλείο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου αποτελεί η εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης και προγράμματος μέτρων για την κάθε λεκάνη απορροής της χωρικής αρμοδιότητας κάθε Περιφέρειας. Καθορίζεται λοιπόν η λεκάνη απορροής ως βασική μονάδα για κάθε ενέργεια σχεδιασμού και διαχειριστικής δράσης που αφορούν τον τομέα του νερού. Με άλλα λόγια, αναγνωρίζεται το ουσιωδέστατο γεγονός ότι το νερό έχει φυσικά και υδρολογικά όρια. και όχι διοικητικά και πολιτικά.
     Τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο διαχείρισης αποσκοπούν κυρίως στην επίτευξη του στόχου της καλής οικολογικής κατάστασης των υδάτων και της ισορροπίας μεταξύ άντλησης και ανανέωσης. Η «αρχή της αειφορίας», η οποία μάλιστα αποτελεί τη βασική αρχή της παραπάνω κοινοτικής οδηγίας έχει ως ειδικότερο περιεχόμενο τη διαχείριση των φυσικών πόρων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εξαντλούνται τα όρια αποδοχής και να μην υπερκεράζεται η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων εξαιτίας της κατανάλωσης των φυσικών διαθεσίμων. Η αρχή της αειφορίας έχει αποκτήσει αυξημένη κανονιστική ισχύ στην ελληνική έννομη τάξη μετά τη ρητή κατοχύρωσή της στο αναθεωρημένο άρθρο 24 του Συντάγματος.
     Με βάση τις παραπάνω διατάξεις αλλά και τη μέχρι σήμερα νομολογιακή αντιμετώπιση των όσων ζητημάτων προέκυψαν από την εφαρμογή τους, καθίσταται σαφής η υποχρέωση υπάρξεως ευρύτερου σχεδιασμού πριν από τη διενέργεια οποιουδήποτε έργου διαχείρισης υδατικών πόρων.
    Εξάλλου, με τη διεθνή σύμβαση που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 1998 στην πόλη Άαρχους της Δανίας από τριάντα πέντε Κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και από την  Ευρωπαïκή Ένωση κατοχυρώνονται συγκεκριμένα δικαιώματα στον τομέα του περιβάλλοντος και, ειδικότερα, τα δικαιώματα:α) της πρόσβασης σε πληροφορίες για θέματα περιβάλλοντος, τις οποίες κατέχουν οι δημόσιες αρχές, β) της συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τα θέματα αυτά και γ) της δικαστικής προστασίας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω δύο δικαιωμάτων. Η διεθνής αυτή σύμβαση κυρώθηκε από την Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2005 με το ν. 3422/2005 (ΦΕΚ Α’ 303) και, επομένως, αποτελεί στη χώρα μας θετικό δίκαιο και, μάλιστα, με τυπική ισχύ υπέρτερη των κοινών νόμων.
     Στα πλαίσια της παραπάνω σύμβασης εκδόθηκαν το έτος 2003 δύο Οδηγίες και συγκεκριμένα η Οδηγία 2003/4/ΕΚ, που αφορά την πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες και η Οδηγία 2003/35/ΕΚ η οποία αφορά την συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία κατάρτισης σχεδίων και προγραμμάτων με περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για την εναρμόνιση προς τις Οδηγίες αυτές έχουν εκδοθεί σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις (11764/653/2006 ΚΥΑ , ΦΕΚ Β΄ 327,   37111/2021/2003 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 1391 και 9269/470/2007 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 286). Μετά την ενσωμάτωση των παραπάνω Οδηγιών και την κύρωση της Σύμβασης του Άαρχους αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται από το δίκαιο στη χώρα μας, κατά τρόπο ειδικό και σαφή, το δικαίωμα μεμονωμένων προσώπων και συλλογικών φορέων, να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που κατέχουν οι αρμόδιες αρχές και αφορούν θέματα περιβάλλοντος και να μετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα θέματα αυτά, όπως είναι, κατά κύριο λόγο, η διαδικασία αξιολόγησης των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αποτελούν το βασικό μέτρο ελέγχου του σεβασμού του περιβάλλοντος, όπως επίσης και της διαδικασίας χορήγησης αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων μεγάλης εμβέλειας, λόγω της αυξημένης επίδρασής τους στο περιβάλλον.  Τα δικαιώματα μάλιστα αυτά πηγάζουν από κανόνες με αυξημένη τυπική ισχύ και επομένως συνεπάγονται δεσμεύσεις και υποχρεώσεις για τη Διοίκηση.
     Από τα όσα εντελώς περιληπτικά αναφέραμε παραπάνω, καθίστανται προφανή, προεχόντως, δύο πράγματα. Πρώτον ότι δεν επιτρέπεται να εκτελεστεί ή να χορηγηθεί η οποιαδήποτε άδεια εκτελέσεως έργου αξιοποιήσεως υδατικών πόρων χωρίς να έχει προηγηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείρισή τους και δεύτερον ότι είναι επιβεβλημένη η συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των όποιων αποφάσεων που αφορούν σε θέματα περιβάλλοντος.
     Οι παραπάνω νομοθετικά ρητώς προσδιοριζόμενες αρχές, δυστυχώς παραβιάζονται προκλητικά στην περίπτωση των έργων που πραγματοποίησε και συνεχίζει να πραγματοποιεί η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρίπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) στις γεωτρήσεις με στοιχεία Γ1/80 και Γ2/80 που βρίσκονται στην περιοχή της κτηματικής περιφέρειας του Τοπικού Διαμερίσματος Σάγκα του Δήμου Μαντινείας καθόσον δεν έχει ακόμη εκπονηθεί και εγκριθεί το προβλεπόμενο ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης για τη συγκεκριμένη λεκάνη απορροής από τις αρμόδιες υπηρεσίες σας.
     Και σαν να μην έφθανε αυτό, το εκτελεσθέν έργο για τη υδροδότηση της πόλης της Τρίπολης, στερείται και αυτής ακόμη της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, όπως επίσης «νομιμοποιήθηκε» εσπευσμένα, εκ των υστέρων (μόλις την 5-7-2007 μετά από τις εύλογες αντιδράσεις μας και με αδειοδότηση εντός δύο ημερών από την υποβολή της αιτήσεως), και η άντληση στηρίζεται σε άδεια χρήσης του 2004, δηλαδή έχουμε το ανακόλουθο η άδεια χρήσης νερού να προηγείται κατά τρία περίπου έτη της άδειας εκτέλεσης του έργου!!!
     Δυστυχώς τα δυσάρεστα επακόλουθα της ως άνω παράνομη πρακτικής για τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής δεν άργησαν να φανούν και σας τα εκθέσαμε σαφώς και με επιχειρήματα κατά το μήνα Νοέμβριο του έτους 2007 που σας επισκεφθήκαμε, εκθέτοντάς σας ταυτόχρονα και τους προβληματισμούς μας για τη συνέχιση των εργασιών προς την γεώτρηση με στοιχεία Γ2/80.
     Ήδη σήμερα μετά από πέντε περίπου μήνες από τη συνάντησή μας αυτή, τα έργα συνεχίζονται παράνομα, χωρίς τη σχετική άδεια η οποία φυσικά σε καμία των περιπτώσεων δε δύναται να εκδοθεί νομίμως για τους λόγους που προαναφέραμε.
     Παρά τις προς κάθε κατεύθυνση εκφρασθείσες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες μας τόσο προφορικές όσο και έγγραφες, δυστυχώς ουδείς αρμόδιος προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια τόσο από πλευράς πληροφόρησής μας όσο και από πλευράς ελέγχου των καταγγελλόμενων από εμάς.   
     Για το λόγο αυτό ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντονότατα για την, θέλουμε να πιστεύουμε ακούσια, αδιαφορία που επιδεικνύεται σε ένα τόσο κρίσιμο και μείζον θέμα και σας καλούμε εκ νέου όπως διατάξετε την άμεση διακοπή των εν λόγω εργασιών όπως επίσης και την αποφυγή εκδόσεως της οποιασδήποτε άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων σε «νομιμοποίηση» των εκτελούμενων στην περιοχή έργων καθόσον σε αντίθετη περίπτωση θα καθίστασθε εκουσίως συνεργός της παράνομης όσο και εγκληματικής για το περιβάλλον δραστηριότητας των φορέων που εκτελούν τα έργα αυτά.
     Επειδή η ευκαιριακή εκμετάλλευση ενός μεμονωμένου υδατικού πόρου, χωρίς να υπάρχει σφαιρική και εμπεριστατωμένη γνώση των δυνατοτήτων του και η εκτέλεση αποσπασματικών και απρογραμμάτιστων έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση και εν τέλει καταστροφή τους.
     Επειδή σύμφωνα με όλα όσα προαναφέραμε έχετε αυξημένη νομική, λόγω της θέσεώς σας, αλλά και ηθική υποχρέωση για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των φυσικών πόρων.
     Επειδή είναι προφανής και αυταπόδεικτη η παρανομία των εκτελούμενων έργων στην περιοχή μας σας καλούμε για ύστατη φορά όπως σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και αποτρέψετε την επιχειρούμενη ανεξέλεγκτη επιβάρυνση και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής μας προβαίνοντας ΑΜΕΣΑ στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες.


Σάγκα 13 Απριλίου 2008


Με τιμή


Για το Τοπικό Συμβούλιο του Τοπικού Διαμερίσματος Σάγκα του Δήμου Μαντινείας
Ο Πρόεδρος
Κων/νος Μπενεχούτσος

 
< Προηγ.   Επόμ. >
 
Copyright © 2006 - SAGA VILLAGE